УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ДИЗАЙН

/image/64/6/peugeot-208-2019-450-fr.581646.jpg

ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Още от етапа на проектиране, нашите инженери се стремят да сведат до минимум въздействието на автомобила върху околната среда независимо от жизнения му етап.

В допълнение Peugeot се стреми да е лидер в  устойчивото развитие на мобилността и заделя значителни ресурси  за намаляване  на въздействието на автомобилите върху околната среда.

ТЕХНОЛОГИИ НА БЪДЕЩЕТО

Инженерите на Peugeot  работят  активно върху оптимизиране на бензиновите и дизеловите двигатели, вкл.  системата Стоп/Старт. Технологията Hybrid4 е комбинация от дизелови HDI двигатели и електрическо задвижване. Peugeot iON и новите Peugeot e-208  и Peugeot e-2008  са със 100% електрическо задвижване.

ЕКОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ

PSA  e сред лидерите в използването на екологични материали - рециклирана пластмаса, естествени влакна, полимери извлечени от възобновяеми източници и др.

ДИЗАЙН СЪОБРАЗЕН С ОКОЛНАТА СРЕДА

/image/65/0/ap-2018-client-cas-ccs-customer-cas-ccs-002.581650.jpg

При разработването на продуктите стратегията на  Peugeot за рециклиране се основава на:

 • Екологичен дизайн.
 • Разработване и внедряване на цикли на материалите при производство на автомобили.

/image/65/2/image1.581652.png

ИНТЕГРИРАНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТИТЕ :

Разработка:

 • Оценка на жизнения цикъл
 • Избор на устойчиви материали

Производство:

 • Използване на рециклирани материали 

Употреба:

 • Управление на отпадъците
 • Резервни части 

Рециклиране:

 • Рециклиране на  автомобила
 • Предварителна обработка
 • Директива на ЕС за рециклиране след края на жизнения цикъл (ELV)

За да гарантираме, че всички продукти на  Peugeot отговарят на нашите цели за рециклиране, нашитe проектантски екипи следват принципите за рециклируемост и възстановимост. Те са създадени, за да насочват инженерите и доставчиците на  Peugeot при разработването на рециклируеми автомобили.

Процесът помага на инженерите да оценят колко лесно частите, компонентите и т.н. могат да бъдат рециклирани в края на живота на автомобила. 

ДИЗАЙН СЪОБРАЗЕН С ОКОЛНАТА СРЕДА

 • Подбор на материали, спомагащи за устойчивото развитие
 • Предотвратяване на замърсяването
 • Предварителна проверка на материалите

Peugeot има дългогодишни традиции в използването на рециклирани материали (рециклати), като количеството и разнообразието им непрекъснато нараства.  Групата  продължава усилията да създава превозни средства  съдържащи 30% "зелени" материали. Бяха положени много технологични усилия за увеличаване на количеството използвани рециклирани материали.

В сравнение с новите суровини, рециклираните материали трябва да отговарят на същите технически спецификации. Рециклираните материали са предпочитани в случаите, когато това не повишава цената на компонентите, но никога за сметка на качеството. Нашият екип за рециклиране полага всички усилия, за да поддържа висококачествен външен вид, механична и термична устойчивост в съответствие със заложените стандарти.

ПРОИЗВОДСТВО

/image/64/7/peugeot-ndp-1506pb-conseilentretien-02.9462.43.581647.jpg

ЗАВОДИ СЪС СЕРТИФИКАТ ПО ISO 14001

Всички наши производствени обекти работят със система за управление на околната среда, базирана на ISO 14001. Този международен стандарт следва световно признатия стандарт за управление и организация.
Процесът на сертифициране започна преди повече от десет години и вече е достигнал етапа на зрялост във всички наши заводи, сертифицирани по ISO 14001 от 2007 г. Този стандарт, създаден през 1996 г., изисква от производителите да въведат мерки за проследяване, контрол и измерване на въздействието на процесите върху околната среда. Това включва осигуряване на подходящо обучение за целия персонал.

РЕМОНТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Мрежата на Peugeot е ангажирана активно да допринася за екологичната политика на Марката:

 • Сортиране, с цел възстановяване и събиране на автомобилни отпадъци в мрежата чрез одобрени организации;
 • Съответствие с нормативните изисквания, за да се гарантира, че мрежата отговаря на националните и европейските регламенти;
 • Проследимост, за да се проследят отпадъците и да се гарантира правилното им рециклиране.
/image/64/9/ap-2018-atelier-vidange-workshop-drain-002.581649.jpg

РЕЦИКЛИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

Преди повече от петнадесет години създадохме структура за събиране и обработка на излезли от употреба превозни средства (ELV), чрез използване на екологично отговорни методи.
Събирането и сортирането на отпадъци от поддръжка и ремонт е организирано в съответствие с методите за управление, въведени за продуктите в края на жизнения цикъл (ELP).

/image/65/1/ap-2018-autour-du-vehicule-client-around-the-client-vehicle-003.581651.jpg

ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛ PEUGEOT ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

Предаване
Последният собственик предава автомобила в един от центровете за преработка. След проверка на автомобила рециклиращият център издава сертификат за унищожаване.

Предварителна обработка и обезвреждане
Най-напред се маха акумулаторът и се неутрализират въздушните възглавници. След това се източват горивото и другите течности. Това включва моторното масло, трансмисионното масло, спирачната течност, охлаждащата течност и хладилният агент от климатичната система.

Разглобяване
Следващата стъпка е демонтирането на компоненти и системи, за да бъдат продадени като използвани части или да бъдат използвани като основа за възстановени части. Ако са икономически изгодни, материали като пластмаса или стъкло се изваждат за целите на рециклирането.  

Съхранение
Събират се опасни за околната среда материали и по-късно се изпращат до специализирани компании за оползотворяване или обезвреждане.

Раздробяване
Предварително обработените купета се раздробяват и парчетата се сортират по вид и материал за по-нататъшно рециклиране или възстановяване.

Технология след раздробяването
Сортираните парчета се обработват по-нататък с различни технологии (магнит, вихров ток, флотация), за да се получат материали, които могат да се използват като ценни вторични суровини.

Рециклиране / Използване / Депониране
Материалните фракции от машината за раздробяване и от инсталациите след нея могат да бъдат рециклирани (например като заместител на въглища във доменни пещи, обезводняващи средства в утайки от отпадъчни води) или в циментовата промишленост. Този процес позволява използване на 95% от автомобила и драстично намалява количеството на оставащите отпадъци за депониране.

Изкупуване на автомобили за рециклиране

Какво представлява оторицираният център за рециклиране?

Оторизирани центрове за рециклиране са обекти, които отговарят на всички изисквания, установени от действащото законодателство, за да се осигури екологично правилно третиране на излезлите от употреба превозни редства. Тези центрове са упълномощени от съответните автономни администрации, отговорни за необходимите проверки.

Как да откриете упълномощен център за рециклиране?

За рециклирането на нашите автомобили, ние работим заедно с мрежата на Nadin.bg. Повече информация за услугите, които те предлагат, както и за техните обекти и контакти можете да откриете като последвате връзката към техния официален уебсайт - https://nadin.bg/.