ПРОПУСКАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО
Стандарт WLTP

WLTP СТАНДАРТ

WLTP СТАНДАРТ

WLTP

Стандартът WLTP (Световна хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства) се използва за хомологация на автомобили съгласно системата за одобряване на типа на Европейския съюз. Той конкретизира нов тестови цикъл и нова процедура за измерване на разхода на гориво и емисиите на CO2 и други вредни емисии при леки превозни средства в стандартизирани (лабораторни условия).

WLTP ще замени предишната процедура за сертификация (NEDC), която влезе в сила през 1992 г. От септември 2017 г. всички нови модели, излизащи на пазара за пръв път, се хомологират съгласно WLTP. От септември 2018 г. всички продавани автомобили ще трябва да са хомологирани съгласно WLTP. Този нов протокол за лабораторни тестове ще бъде въведен заедно с теста за емисии в реални условия на шофиране (RDE).

Новият стандарт WLTP ще дава на потребителите по-точна представа за разхода на гориво и CO2 емисиите на техния автомобил.

PEUGEOT И НОВИЯТ СТАНДАРТ WLTP

 

Що се отнася до замърсителите, автомобилите на Peugeot, оборудвани с двигатели Euro 6.2i, вече отговарят на нивата на емисиите, които ще бъдат изисквани от септември 2020 г.

Благодарение на разумни технологични решения, взети в очакване на регулациите (SRCi за дизелови двигатели и FAPi за бензинови), автомобилите на Peugeot вече са хомологирани по WLTP (задължително за всички пътнически автомобили от септември 2018 г.); WLTP представя по-добре профилите на ежедневното шофиране.

PSA Group публично приветства въвеждането на тази нова процедура от началото на 2015 г. Нещо повече, за да подобрява постоянно информацията, достъпна за клиентите, PSA Group се ангажира с прозрачност чрез публикуване на сайта на марката на разхода на гориво в реални условия на шофиране на моделите си от 2016 г. и емисиите NOx от март 2018 г. Тези данни се изчисляват чрез протокол, разработен с неправителствени организации (T&E и FNE) и сертифициран от независима трета организация (Bureau Veritas).

КАКВО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ С WLTP?

Промени в стандартизираните тестови процедури

 

  • Измерване на емисии за планиране на промени в пътническите автомобили
  • Увеличаване на разстоянието, изминавано по време на циклите
  • Тестове, провеждани при по-високи скорости
  • По-реалистично поведение при шофиране
  • Увеличена продължителност на циклите

ОТ NEDC КЪМ WLTP

 

Една от целите на новия тест WLTP е да представи по-добре ежедневните условия на шофиране и настоящите технологии в автомобилите по време на процеса на хомологация. Тестът задава по-строги условия на изпитване и по-динамичен профил на шофиране от предишния тест NEDC, който е разработен през 90-те години. WLTP е базиран на реални данни за шофирането, а NEDC е базиран на теоретични профили на шофиране.

WLTP дава по-точни стойности, тъй като взема предвид спецификациите на всеки автомобил, включително цялото допълнително оборудване, което може да окаже значително влияние върху разхода на гориво и CO2 емисиите. Стойностите по WLTP в някои случаи са по-високи, отколкото стойностите по NEDC за един и същ автомобил. Това не означава, че разходът му на гориво е по-голям; това е просто нов начин на измерване, базиран на по-изчерпателен и по-дълъг цикъл на изпитване, който по-добре представя как биват шофирани автомобилите в момента.

ОСНОВНИ РАЗЛИКИ МЕЖДУ ДВЕТЕ ТЕСТОВИ ПРОЦЕДУРИ

ЕМИСИИ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ НА ШОФИРАНЕ

От септември 2018 г. освен чрез протокола за хомологация WLTP всички производители ще трябва да измерват емисиите на своите модели в реални условия на шофиране (RDE); това се отнася за всички автомобили, продавани в ЕС, Швейцария, Турция, Норвегия, Лихтенщайн, Израел и Ирландия.

При тези RDE тестове емисиите на замърсители като азотни оксиди (NOx) и твърди частици се измерват на пътя за по-реалистична картина.

FAQ

КАКВО ОЗНАЧАВА WLTP?

WLTP е съкращение от Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (Световна хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства).

Това е нова процедура за изпитване, която предоставя по-реалистичен анализ на разхода на гориво на автомобила и CO2 емисиите. От септември 2018 г. всички автомобили, регистрирани за първи път, ще трябва да са сертифицирани съгласно WLTP. WLTP постепенно ще замести старата процедура NEDC (New European Driving Cycle - Нов европейски цикъл на шофиране).

КАКВО Е ЦИКЪЛ НА ШОФИРАНЕ ПО WLTP?

Разходът на гориво и емисиите на даден автомобил все още зависят от стила на шофиране на всеки човек, поради което голямо количество данни от цял свят са събрани за стандарта WLTP. Тези данни са използвани, за да се определят четири представителни фази с четири средни скорости: ниска, средна, висока и много висока.

По време на всяка фаза се измерват различни ситуации (натискане на спирачката, ускоряване, спиране) по различен начин, за да отразят ситуации от ежедневието. Тези фази се съчетават, за да произведат това, което се нарича „цикъл на шофиране“.

Разходът на гориво е представен за 4 различни ситуации на шофиране с комбинирана обща стойност за бензинови, дизелови, хибридни и презареждаеми хибридни автомобили.

КАКВО ОЗНАЧАВА WLTP ЗА МЕН?

Влизането в сила на WLTP означава, че стойностите за разход на гориво и CO2 емисии, указани в описанието на автомобил, ще отразяват по-точно стойностите, постигани в реални условия на шофиране.

Тестът WLTP включва индивидуални опции (например зимни гуми или стъклен покрив), за да изчисли по-реалистични стойности, базирани на точната конфигурация на автомобила ви.

По-реалистични стойности естествено означава, че стойностите за разход на гориво и вредни емисии ще бъдат по-високи за автомобили, оборудвани с двигател с вътрешно горене, а електрическите автомобили (включително презареждаемите хибриди) ще имат по-ниски стойности. Вследствие на това е възможно повече автомобили да дължат данък за CO2. Но автомобилите, хомологирани по WLTP, все пак ще продължат да дължат данък на базата на NEDC. В краткосрочен план системите за данъчно облагане въз основа на CO2 емисиите няма да се променят (данък за CO2, данък върху служебните автомобили).

КАКВО ОЗНАЧАВА RDE?

RDE е съкращение от Real Driving Emissions (Емисии в реални условия на шофиране). Това е нова процедура, използвана за измерване на емисиите на замърсители като азотни оксиди (NOx) и твърди частици.

Както предполага името, RDE се измерват на пътя в реални условия на шофиране, а не в лаборатория. Тези измервания се извършват чрез интелигентно устройство, наречено PEMS (Portable Emissions Measurement System - Преносима система за измерване на емисиите), прикрепяно в задната част на автомобила по време на изпитването.

КАКВО ОЗНАЧАВА EURO 6?

Euro 6 е настоящият стандарт, който налага ограничения за емисиите на замърсители. Той задава максимални стойности за емисиите на твърди частици и азотни оксиди, които са по-ниски от предишния стандарт Euro 5.

От септември 2018 г.* втора версия на стандарта Euro 6 ще влезе в сила: стандартът Euro 6.2. Той налага още по-ниски стойности за емисии на твърди частици от предходния стандарт за автомобили с бензинови двигатели.

*Приложимо за нови автомобили. Новите типове автомобили ще подлежат на новите стандарти за емисиите една година по-рано.

КАКВО Е СЕЛЕКТИВНА КАТАЛИТИЧНА РЕДУКЦИЯ?

За да се намалят още повече емисиите на замърсители на автомобилите, течен амоняк, наречен AdBlue®, се инжектира в изпускателните системи на дизеловите автомобили. Селективната каталитична редукция (SCR) с AdBlue® може да намали емисиите на азотни оксиди с до 90%, оставяйки след себе си предимно пара, азот и въглероден диоксид.

КАКВО Е ПРОЦЕДУРА ЗА ХОМОЛОГАЦИЯ?

Това е набор от стандартизирани параметри, включително тестови цикъл, които се използват за сертифициране на автомобили.
Една процедура за сертификация може да сравни разхода на гориво и CO2 емисиите на различни автомобили.
NEDC е в сила от 1992 г. и ще бъде заменен от WLTP от септември 2018 г.

ЗАЩО СЕ ПРОМЕНЯ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ХОМОЛОГАЦИЯ?

 

Старата процедура NEDC се счита за непредставляваща реалното поведение при шофиране на нашите клиенти.
Данните за разхода на гориво, използвани при комуникацията, измерени чрез WLTP, ще бъдат по-близки до нивата, които нашите клиенти реално наблюдават.

РАЗХОДЪТ МИ НА ГОРИВО ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ ЛИ?

Няма да има отражение върху разхода на гориво на автомобила ви в резултат от новите стойности по WLTP. WLTP ще доведе до по-високи измерени стойности на CO2, отколкото стойностите на същия автомобил по NEDC, само защото това е по-дълъг и изчерпателен тест. В резултат на това WLTP по-добре отразява шофирането в реални условия. С други думи по-високите стойности на CO2 не означават увеличен разход на гориво, а по-реалистични стойности на CO2 поради промяната в начина на тестване на автомобилите.

КАКВИ СА КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИЯ СТАНДАРТ?

Стойностите по WLTP трябва да се представят на клиентите от:

1 януари 2019 г. за пътнически автомобили
1 януари 2020 г. за лекотоварни автомобили.