ПРОПУСКАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО
Действия при щета
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЩЕТА СПОРЕД ВИДА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО СЪБИТИЕ
 
 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЩЕТА СПОРЕД ВИДА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО СЪБИТИЕ

ПРИ КРАЖБА, ГРАБЕЖ НА МПС

Незабавно се обадете на тел. 112 и уведомете Районното управление на МВР, на чиято територия последно се е намирало МПС преди кражбата

 

 • В срок до 24 часа уведомете писмено Каско застрахователя си и запазете копие от уведомлението.
 • Запазете копие от застрахователната полица и общите условия, които застрахователят може да ви поиска в оригинал, както и от всички други документи, които му предоставяте.
 • Винаги предоставяйте на застрахователя исканите документи с опис или придружително писмо, на което да вземете входящ номер и дата от застрахователя.
 • Минималните документи, които се представят на застрахователя включват застрахователната полица, свидетелството за регистрация на МПС (малък и голям талон), служебна бележка от РУ на МВР, където сте уведомили за кражбата, постановление от съответната районна прокуратура за спиране на досъдебното производство, когато МПС не е открито, ключовете и дистанционните от МПС (включително резервните комплекти).
 • Винаги вписвайте в уведомлението при завеждане на щетата при застрахователя същите обстоятелства, каквито сте декларирали и пред РУ на МВР относно кражбата.

 


ПРИ ПТП, ПОЖАР ИЛИ ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ
 • Уведомете писмено Каско застрахователя си за настъпилото застрахователно събитие съгласно срока указан в Общите условия и запазете копие от уведомлението.

 

 • При Пътнотранспортно произшествие от изключителна важност е НЕЗАБАВНО да уведомите КАТ– Пътна полиция на тел. 112 и да поискате посещение на място. КАТ са длъжни да посетят мястото на произшествието и да съставят протокол, ако има пострадали хора, ако има материални щети и МПС не може да се движи на собствен ход, ако едно от МПС – участник е с чуждестранна регистрация или превозва опасен товар, или ПТП е предизвикало задръстване на платното за движение, както и ако има съмнение, че участник в произшествието е под въздействие на алкохол или друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на МПС.

 

 • В случай на отказ от страна на КАТ, обадете се незабавно на КАСКО застрахователя си и поискайте допълнителни указания.

 

 

С измененията на „Наредба за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерство на Вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд“ от 2017 г. отпадна изискването за задължителното за регистриране на двустранния констативен протокол за ПТП в КАТ на тел. 112.

           

            Двустранен констативен протокол за ПТП се попълва когато са на лице следните условия:

            - няма пострадали лица;

            - в ПТП участват само 2 превозни средства;

            - няма увредено друго имущество, освен двете превозни средства;

            - между двамата участници има съгласие по обстоятелствата и вината, свързани с ПТП;

            - и двете участащи превозни средства са в състояние да се движат на собствен ход, без да застрашават безопасността на движението;

            - и двамата водачи не са употребили алкохол или упойващи вещества.

 


ПОМОЩ ПРИ ЩЕТА ОТ ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР

На Ваше разположение е специализиран отдел „Ликвидация на щети“, от който ще получите конкретни и ясни инструкции, както и информация за последващи действия в случай на настъпило застрахователно събитие:

 

 •  тел.: 02 89 21 177, 0888 277 579, 0887 765 112

 


ТЕЛЕФОНИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ КРАЖБА, ГРАБЕЖ, ПТП ИЛИ ПОЖАР
 • Алианц – 0700 13 014
 • Армеец – 0700 13 939

 • Бул Инс - 0700 16 633
 • Булстрад – 0800 11 111

 • Групама - 0700 123 32
 • ДЗИ – 0700 16 166

 • Дженерали – 02 926 72 22

 • Евроинс - 0700 17 241
 • Лев Инс – 0800 15 333

 • ОЗК – 0700 166 88

 • Уника - 0700 111 50