ПРИ ЩЕТА

Действия при щета според вида на застрахователното събитие

 • ПРИ КРАЖБА, ГРАБЕЖ НА МПС

ПРИ КРАЖБА, ГРАБЕЖ НА МПС

Незабавно се обадете на тел. 112 и уведомете Районното управление на МВР, на чиято територия последно се е намирало МПС преди кражбата

 • В срок до 24 часа уведомете писмено Каско застрахователя си и запазете копие от уведомлението.
 • Запазете копие от застрахователната полица и общите условия, които застрахователят може да ви поиска в оригинал, както и от всички други документи, които му предоставяте.
 • Винаги предоставяйте на застрахователя исканите документи с опис или придружително писмо, на което да вземете входящ номер и дата от застрахователя.
 • Минималните документи, които се представят на застрахователя включват застрахователната полица, свидетелството за регистрация на МПС (малък и голям талон), служебна бележка от РУ на МВР, където сте уведомили за кражбата, постановление от съответната районна прокуратура за спиране на досъдебното производство, когато МПС не е открито, ключовете и дистанционните от МПС (включително резервните комплекти).
 • Винаги вписвайте в уведомлението при завеждане на щетата при застрахователя същите обстоятелства, каквито сте декларирали и пред РУ на МВР относно кражбата.

 • ПРИ ПТП, ПОЖАР ИЛИ ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ

ПРИ ПТП, ПОЖАР ИЛИ ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ

 • Уведомете писмено Каско застрахователя си за настъпилото застрахователно събитие съгласно срока указан в Общите условия и запазете копие от уведомлението.

 

 • При Пътнотранспортно произшествие от изключителна важност е НЕЗАБАВНО да уведомите КАТ– Пътна полиция на тел. 112 и да поискате посещение на място. КАТ са длъжни да посетят мястото на произшествието и да съставят протокол, ако има пострадали хора, ако има материални щети и МПС не може да се движи на собствен ход, ако едно от МПС – участник е с чуждестранна регистрация или превозва опасен товар, или ПТП е предизвикало задръстване на платното за движение, както и ако има съмнение, че участник в произшествието е под въздействие на алкохол или друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на МПС.

 

 • В случай на отказ от страна на КАТ, обадете се незабавно на КАСКО застрахователя си и поискайте допълнителни указания.

 

С измененията на „Наредба за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерство на Вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд“ от 2017 г. отпадна изискването за задължителното за регистриране на двустранния констативен протокол за ПТП в КАТ на тел. 112.

           

            Двустранен констативен протокол за ПТП се попълва когато са на лице следните условия:

            - няма пострадали лица;

            - в ПТП участват само 2 превозни средства;

            - няма увредено друго имущество, освен двете превозни средства;

            - между двамата участници има съгласие по обстоятелствата и вината, свързани с ПТП;

            - и двете участащи превозни средства са в състояние да се движат на собствен ход, без да застрашават безопасността на движението;

            - и двамата водачи не са употребили алкохол или упойващи вещества.

 • Помощ при щета от ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР

ПОМОЩ ПРИ ЩЕТА ОТ ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР

                  На Ваше разположение е специализиран отдел „Ликвидация на щети“, от който ще получите конкретни и ясни инструкции, както и информация за последващи действия в случай на настъпило застрахователно събитие:

 •  тел.: 02 89 21 177, 0888 277 579, 0887 765 112.

 • ТЕЛЕФОНИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

ТЕЛЕФОНИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ КРАЖБА, ГРАБЕЖ, ПТП ИЛИ ПОЖАР

 • Алианц – 0700 13 014
 • Армеец – 0700 13 939

 • Бул Инс - 0700 16 633
 • Булстрад – 0800 11 111

 • Групама - 0700 123 32
 • ДЗИ – 0700 16 166

 • Дженерали – 02 926 72 22

 • Евроинс - 0700 17 241
 • Лев Инс – 0800 15 333

 • ОЗК – 0700 166 88

 • Уника - 0700 111 50