за инвестиционно намерение

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционна продложение

(съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.)

от: ”София Франс Ауто” АД, гр. София, ЕИК 040823148, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 459, в качеството си на възложител, на основание чл. 6 от НУРИОВОС уведомява обществеността, че в сградата на Община Варна, в кметството на район Вл. Варненчик е осигурен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ИП„Изграждане на търговски, сервизен комплекс и бензиностанция” в ПИ с № 10135.4027.50, с площ от 9. 318 дка, находящи се в гр. Варна, район Вл. Варненчик, местност Атанас тарла.

Мнения и възражения се приемат в община Варна и кметство на район Вл. Варненчик.