ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ СОФИЯ ФРАНС АУТО АД

  • ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Този сайт е създаден, за да можете да получавате най-новата информация за продуктите и услугите, предоставяни от София Франс Ауто АД и представителствата му в Страната. Моля, прочетете изложените тук Общи условия преди да използвате този уебсайт. Чрез използването на този уебсайт Вие давате съгласието си да спазвате тези Общи условия. Ако не желаете да спазвате тези Общи условия, моля, не използвайте този уебсайт.

Вие поемате отговорност за Вашето използване на този уебсайт и се задължавате да го използвате само за законни цели. Забранено е използването на този уебсайт по начин, който нарушава приложими местни, национални, европейски и/или международни закони или регламенти. Забранено е неправомерното използване на този уебсайт чрез съзнателно въвеждане на компютърни вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредни. Забранени са всякакви опити за получаване на неоторизиран достъп до този уебсайт, сървъра, на който се съхранява този уебсайт, или всякакъв друг сървър, компютър или база данни, свързани с този уебсайт.

  • ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  • ОТГОВОРНОСТ
  • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  • ПРОДУКТИ И МОДЕЛИ
  • АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УСЛОВИЯТА
  • РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички права върху интелектуална собственост във връзка с цялата информация и всички изображения, илюстрации, анимации, текстове, търговски марки, имена и лога, които фигурират на този уебсайт, включително изтегляния на тапети, са собственост на Peugeot или член от групата на Peugeot (освен ако не е указано друго). Всички права са запазени. Забранено е възпроизвеждането, разпространението, предаването или използването на съдържание от този уебсайт по какъвто и да е начин за публични или търговски цели без предварително писмено съгласие от наша страна.

Използването на този уебсайт от Ваша страна е изцяло на Ваш собствен риск. Peugeot или член от групата на Peugeot не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни, последващи или други щети, включително материални загуби, загуба на данни или финансови загуби, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или свързани с него уеб сайтове, информацията, съдържаща се в тях, и/или каквото и да е действие, предприето въз основа на тях.

Не носим отговорност за щети, причинени на или загуби, претърпени от потребителя на тези уебсайтове в следствие на компютърни вируси или други елементи с разрушителен характер, които могат да заразят компютърното оборудване или друго имущество в резултат на използването на тези уеб сайтове или изтеглянето на каквато и да е част от тяхното съдържание.

София Франс Ауто АД – официален вносител на автомобили Peugeot, е регистрирано като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни. Информацията и личните данни, които предоставяте на уеб страницата на Дружеството, не са публични и няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени от закона, или когато това е необходимо за извършване на заявените от Вас дейности.

Дружеството гарантира, че данните Ви няма да бъдат продавани, заменяни или отдавани под наем, ще бъдат използвани само за контакт с Вас и ще бъде спазвана пълна конфиденциалност.

С публикуването на Вашите лични данни в някоя от секциите на тази уеб страницата, Вие декларирате, че:

  • Предоставяте Вашите лични данни доброволно; 
  • Съгласявате се да се свързваме с Вас по повод маркетингови и търговски дейности;
  • Предоставянето на лични данни се счита за предварително съгласие да Ви бъдат изпращани непоискани търговски съобщения. Съгласието е валидно дори ако електронният Ви адрес е включен в електронния регистър на лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения.

Моделите, показани на нашия уебсайт, са само за обща информация и са продукти, предлагани на територията на Република България. Въпреки че полагаме всички възможни усилия, за да гарантираме, че информацията в този сайт е актуална и точна, понякога спецификациите на превозните средства, услугите и цените могат да се променят без предупреждение. Поради интерактивното естество на уебсайта, конфигурациите са само с илюстративна цел. Цените на превозните средства са точни към момента на тяхното публикуване. Предоставената информацията на уебсайта е предоставена единствено като насока и не трябва да се тълкува като съставляваща оферта за сключване на договор за продукти или услуги, изготвена от Peugeot или член от групата на Peugeot. За подробна информация, спецификация на всички автомобили от гамата Peugeot, аксесоари, следпродажбена информация, цени и финансови планове, моля, консултирайте се с Вашия местен, оторизиран дилър на Peugeot. Сключването на договори за продажби на продукти и/или услуги се осъществяват на място в офиса на Вашия местен, оторизиран дилър на Peugeot.

Запазваме си правото да променяме и актуализиране достъпа до уебсайта и условията за ползването му по всяко време.

Всички възникнали между страните спорове ще се решават по пътя на преговорите, а ако това е невъзможно пред компетентния български съд.

С настоящото информираме потребителите за съществуването на електронната платформа за онлайн решаване на потребителско спорове и за възможността да я използват за разрешаване на засягащите ги спорове. Нейният адрес е: http://ec.europa.eu/odr

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Органът за алтернативно решаване на спорове, в чийто обхват влиза дейността на София Франс Ауто АД е Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите, със седалище гр. София и район на действие територията на София, София област, област Кюстендил и област Перник, адрес – гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел: 02/9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg

Органът за алтернативно решаване на спорове, в чийто обхват влиза дейността на „Лизингова къща София лизинг“ ЕАД е Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансовите услуги, включително и предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставянето на потребителски и ипотечни кредити. Адрес – гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел: 02/9330 603, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.credits@kzp.bg